របៀបលុប Group Facebook, How to delete Facebook group


សូមស្វាគមន៍បងប្អូនទាំងអស់ដែលតែងតែតាមដាន និងទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទ ហើយបើចង់ទទួលវីដេអូបន្ថែមទៀត សូមចុច Subscribe ឬក៏ ចុចលីងខាងក្រោមដើម្បីមើលវីដេអូផ្រេងៗ

1. របៀបបិទមិនអោយគេឃើញ Facebook & Messenger នៅ online

2. របៀបធ្វើអោយវីដេអូមានការទាក់ទាញក្នុង Tik Tok

3. របៀបលុប Background រូបថតបានយ៉ាងលឿនបំផុត

4. របៀបថតសម្តែងជាមួយគេក្នុង Tik Tok

5. របៀបធ្វើការផ្លាស់ប្តូរឈ្មោះ Facebook Page យ៉ាងងាយស្រួល

6. វិធីដោះស្រាយបញ្ហាបាត់លេខទូរស័ព្ទ និង Password ក្នុងTik Tok

7. របៀបលេង message ក្នុងTik Tok

8. កម្មវិធីកាត់តរូបភាពបានស្អាត ហើយលឿនលើទូរសព្ទ័ដៃ_ Photo eraser

9. របៀបឆែកមើលសកម្មភាពអ្វីខ្លះ ដែលយើងClickរាល់ថ្ងៃ ក្នុងFacebook

10. របៀបផ្លាស់ប្តូរលេខទូរស័ព្ទក្នុង Tik Tok, How to change phone number in Tik Tok

Channel@ g
Facebook Group Machine

18 thoughts on “របៀបលុប Group Facebook, How to delete Facebook group”

  1. បងញុំចង់សួរបងមួយថា តើយើងអាចលេងផុសរូបជារបៀប sponsored បានដោយរបៀបណាបង

  2. បងប្រុសជួប្រាប់បន្តិចធ្វើយ៉ាងណា ដើម្បីយើងចង់ដឹងថាface bookយើង like page ណាខ្លះព្រោះ face book ខ្ញុំលូវអូសឃើញតែ page online 🙏😘(របៀបលុបLike & follow ចេញេពីpage)

  3. គេទាញខ្ញុំចូលហើយខ្ញុំចាកចេញវិញម៉េចនៅតែឃើញគ្រុបនោះដដែលចឹងក្នុងfb

  4. បងហា៎ ខ្ញុំចង់សួរបងថា បើយើងជា admin គ្រុបតែយើង Left ចេញ ហើយពេលដែលចូលមកវិញក៏ក្លាយជាសមាជិក ហើយគ្រុបក៏លែងមាន admin តើគួរធ្វើយ៉ាងមិចទើបលុបគ្រុបបានឬក៏ធ្វើយ៉ាងមិចទើបក្លាយជា admin វិញទៅបង?

Comments are closed.